باران تویی…

گوش دهید گوش نواز است بسی…

***باران تویی،به خاک من بزن

 

+++این روزها خوبم میرم کلاس ورزش،روحیه م بهتر شده هفته دیگه هم باید برم یه ام آر آی دیگه بدم بابت راحت شدن خیال! :tongue: